product

Hộp với 1000 khối gỗ – Volume Box with 1000 Cubes

Giá: 661.000 đ1.322.000 đ

50% giảm

Bài tập đồng hồ – The Clock Exercise

Giá: 150.000 đ300.000 đ

50% giảm

Hình vuông thập thức Decanomial – Decanomial Squares

Giá: 932.000 đ1.864.000 đ

50% giảm

Bảng trừ bổ sung – Subtraction Tables

Giá: 122.000 đ244.000 đ

50% giảm

Xếp hình 4 khối hình học – Shape Ladder

Giá: 440.000 đ880.000 đ

50% giảm

55 hạt chấm đỏ – Set of 55 Red Wooden Counters

Giá: 140.000 đ280.000 đ

50% giảm

Định lý Pytago B – Pythagorean theorem B

Giá: 544.000 đ1.088.000 đ

50% giảm

Định lý Pytago A – Pythagorean theorem A

Giá: 544.000 đ1.088.000 đ

50% giảm

Bảng Pitago – Pythagoras Board

Giá: 444.000 đ888.000 đ

50% giảm

Khổi bình phương – Power of 2 cube

Giá: 396.000 đ792.000 đ

50% giảm

Gậy số cỡ lớn không có chân đế – Number Rods

Giá: 833.000 đ1.666.000 đ

50% giảm

Ghép số từ 1 đến 10 – Number Puzzle 1-10

Giá: 296.000 đ592.000 đ

50% giảm

Bảng nhân bổ sung – Multiplication Tables

Giá: 100.000 đ200.000 đ

50% giảm

Bộ sản phẩm học phép chia – Long Division

Giá: 1.255.000 đ2.510.000 đ

50% giảm

Khung cườm loại lớn – Large Bead Frame

Giá: 373.000 đ746.000 đ

50% giảm

Con quay – Individual Spindle

Giá: 12.000 đ24.000 đ

50% giảm

Bảng 100 copy – Hundred Board Copy Masters

Giá: 100.000 đ200.000 đ

50% giảm

Bảng 100 – Hundred Board

Giá: 368.000 đ736.000 đ

50% giảm

Bộ phân số – Fractions Stacker

Giá: 1.091.000 đ2.182.000 đ

50% giảm

Bảng phân số thập phân 2 – Dot Exercise Sheet

Giá: 111.000 đ222.000 đ

50% giảm

Bảng chia bổ sung – Division Tables

Giá: 88.000 đ176.000 đ

50% giảm

Bảng phân số thập phân – Decimal Fraction Board

Giá: 165.000 đ330.000 đ

50% giảm

Tháp nhiều màu – Colored Tower

Giá: 1.064.000 đ2.128.000 đ

50% giảm